21 maart ledenvergadering Dorpsraad

Om 19.30u staat de koffie klaar in de Vullerschool voor een lente-overleg van de Dorpsraad Gorssel. We starten om 20.00u. Van harte welkom!

Agenda (onder voorbehoud) 

Lente-overleg tussenstand

1. Welkom
2. Speerpunten afgelopen half jaar
– Communicatie
– Werkgroepen
– Uitwerking Dorpsplan 2018-2023
3. Korte presentaties
– Werkgroep Verkeer
– Werkgroep GA! (Gorsselse Accomodaties)
– Werkgroep Centrum Economie
4. Zienswijze Lelystad Airport
5. Organisatie Dorpsquiz
6. Leden & Communicatie
7. Vervolgstappen
– Bemensing wekrgroepen
– Uitwerking GA! plan
8. Ingekomen stukken.
9. Rondvraag & Borrel

Meld je aan via info@dorpsraadgorssel.nl

 

Zienswijze van de Dorpsraad op Lelystad Airport

Contactgegevens:
Secretariaat Dorpsraad Gorssel
Groeneweg 19
7213 DM GORSSEL
Email: info@dorpsraadgorssel.nl
www.dorpsraadgorssel.nl

Directie Participatie
Lelystad Airport
Postbus 209701
2500 EX Den Haag.

Onderwerp: Zienswijze op het ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad Airport en de geactualiseerde milieueffectrapportage (MER) bij het Luchthavenbesluit.

Geachte mevrouw van Nieuwenhuizen,
Excellentie,

Gorssel, 20 februari 2019

De Dorpsraad Gorssel is een vereniging en met als doel de behartiging van en de belangen van de inwoners van het dorp Gorssel en directe omgeving. De Vereniging is een rechtspersoon en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08160654.
In die hoedanigheid maken wij onze zienswijze kenbaar het gewijzigde luchthavenbesluit Lelystad Airport en de geactualiseerde milieueffectrapportage.
Het woongebied van het dorp Gorssel bevindt zich nabij de landingslijnen vanuit het zuiden en het wachtgebied boven Lochems grondgebied, alsmede het vertrekkend verkeer op route “OUT 02”.

Vertrouwen in de toekomst (Regeerakkoord).
Afgelopen weekend heeft u als VVD-Minister publiekelijk uitspraken gedaan dat Schiphol en Lelystad ook in de toekomst gewoon moeten kunnen groeien. Hiermee wekt u alle schijn dat het huidige proces een farce is en dat inspraak en overleg geen enkele zin hebben, tenzij de uitkomst overeenkomt met de wensen van Schiphol en het ministerie. Hiermee schoffeert u de mening van heel veel Nederlanders en geeft u weinig blijk van vertrouwen.

Draagvlak
Tijdens de voorbereiding van het besluit is geconstateerd dat het besluit alleen kan rekenen op draagvlak indien sprake is van een zorgvuldige voorbereiding. Gebleken is dat hier geenszins sprake van is geweest, immers de MER van 2014 toonde ernstige tekortkomingen. Zorgvuldigheid gaat boven snelheid van besluitvorming en dat is juist wat wij missen.

Herindeling luchtruim.
Op bijeenkomsten van het ministerie enkele maanden geleden is gebleken dat een groot deel van het luchtruim boven Nederland is gereserveerd voor militair luchtverkeer en dat het noodzakelijk is te komen tot een herverdeling van dit luchtruim.
U bent voornemens binnenkort een besluit te nemen over het Luchtvaartbesluit Lelystad Airport. Hiermee loopt u vooruit op het proces dat gaande is om te komen tot een herziening van het luchtruim en de Luchtvaartnota voor de komende decennia. De voorgenomen aanpassing van het luchtruim is cruciaal om aan de uitgangspunten van een veilige afhandeling van het vliegverkeer en vermindering van geluidsoverlast en CO2 uitstoot te voldoen en maatschappelijk draagvlak te behouden. Wij vinden de snelle besluitvorming over Lelystad Airport onacceptabel en dringen er bij u op aan eerst de herziening van het luchtruim te bewerkstelligen en vervolgens een besluit te (laten) nemen over de Luchvaartnota met daarin de visie over de luchtvaart voor de komende decennia. Pas daarna is het verantwoord een besluit te nemen over Lelystad Airport. Wellicht is uitbreiding van Lelystad Airport dan niet meer nodig.

Regeerakkoord.
Wij vinden dat met het nu lopende proces onvoldoende recht wordt gedaan aan het nieuwe Regeerakkoord “Vertrouwen in de Toekomst” dat door het kabinet op 10 oktober 2017 werd gepresenteerd. In het akkoord constateert het kabinet dat de luchtvaart de afgelopen jaren sterk is gegroeid en dat die trend zich voort zal zetten. Hierdoor zit Schiphol tegen het afgesproken vluchtenplafond tot 2020. Regionale luchthavens groeien met als gevolg dat omwonenden veel geluidsoverlast ervaren en dat de luchtvaartsector een forse klimaatopgave heeft. Dit maakt dat er nieuwe Luchtvaartnota (2020-2040) moet komen. Slim en duurzaam zijn de kernbegrippen. Een veilige afhandeling van het vliegverkeer is speerpunt en het kabinet zou gaan voor een aanpassing van het luchtruim per 2023 of zoveel eerder als mogelijk om vliegroutes in het gehele land te optimaliseren en verkorten. Dit zou ook moeten leiden tot minder geluidsoverlast en CO2 uitstoot.

Laagvliegen.
Tijdens de bijeenkomsten van het minister is getracht een plausibele verklaring te geven voor het aspect laagvliegen.
Laagvliegen tast evenwel het woongenot van vele duizenden mensen in de nabijheid van de vluchtroutes ernstig aan. Wij constateren dat in het voorliggende besluit wel over een erg lange afstand laagvliegen mogelijk wordt gemaakt. Laagvliegen gaat ten kosten van de natuur en is in strijd met o.a. het beleid in onze provincies. Laagvliegen tast dan ook het woon- en leefklimaat ernstig aan en is voor ons niet acceptabel.
Oost-Nederland en zeer zeker de omgeving van Gorssel zijn door de aanwezigheid van natuur, rust en recreatie een aantrekkelijk gebied voor de toeristische sector.
U schrijft in het Luchthavenbesluit dat de negatieve effecten van vliegtuiggeluid op de werkgelegenheid in de toeristische sector als gering wordt ingeschat. De afgelopen jaren zijn vele onderzoeken gedaan naar de maatschappelijke kosten en baten van Lelystad Airport. In 2008 en 2014 hebben onderzoeksbureaus Decisio, SEO en To70 een quickscan MKBA uitgevoerd voor het Luchthavenbesluit Lelystad 2015. In deze onderzoeken zijn echter de positieve en negatieve effecten voor het ‘oude land’ niet meegenomen, terwijl de effecten van Lelystad door de relatief lage vliegroutes juist ook op het ‘oude land’ zichtbaar zullen zijn. Te denken valt dan aan de mogelijke effecten voor de regionale recreatie- en toerismesector en de impact op rust en stilte. Waar geen aandacht aan is besteed in de MKBA zijn de effecten op de woningwaarde op het ‘oude land’. U hebt deze effecten niet meegenomen, terwijl wetenschappelijk is aangetoond dat er een relatie ligt tussen de waarde van woningen, achtergrond geluid en toevoeging van geluid door vliegverkeer. Juist vanwege de relatief lage vliegroutes, kunnen er negatieve effecten op de woningwaarde optreden. Wij vragen u alsnog onderzoek uit te voeren naar de effecten van Lelystad Airport op de waarde van woningen op het ‘oude land’.
Nergens ter wereld wordt er over zo’n lange afstand zo laag gevlogen. Dat is niet voor niets. Het is op fronten onverantwoord.
Tot slot merken wij ook op dat de milieubelasting, veiligheids- en gezondheidsrisico’s niet of nog onvoldoende zijn onderzocht.

Geluidsoverlast.
Hoewel voldaan wordt aan de wettelijke geluidsnormen voor luchtverkeerslawaai, zal er toch sprake zijn van toename van geluidhinder voor de inwoners van ons dorp en directe omgeving. Het wordt minder stil en het omgevingsgeluid zal in zijn algemeenheid fors toenemen. Wij vinden het bizar om luchtverkeersgeluidshinder te normeren aan de hand van het “aantal ernstig gehinderde huishoudens” als begrenzing binnen de geluidscontour, terwijl het aantal gewoon gehinderde huishoudens ongelimiteerd mag zijn.
Dat vinden wij onacceptabel. Wij verzoeken u om het ministerie opdracht te geven een 0-meting van het geluid onder laagvliegroutes te doen en het geluid de komende jaren (tot de herindeling van het luchtruim) continu te monitoren indien u besluit het vliegveld te openen. Hiermee doet u recht aan het regeerakkoord en kan er in het kader van de herverdeling van het luchtruim nadere randvoorwaarden gesteld worden.
Wij constateren ook dat de gemeten geluidswaarden van de belevingsvlucht aanmerkelijk hoger zijn dan de berekende waarden. In uw reactie op de evaluatie van de regiegroep belevingsvlucht geeft u aan dat de afwijkingen overeenkomen met de bandbreedte die gebruikelijk is bij de berekende waarde. Dit betekent dat u in de berekening van de geluidseffecten niet uit gaat van de worst-case situatie, maar een gemiddelde berekening aanhoudt. Dit wijkt af van de benadering van de vliegroutes waarin u wel uit gaat van een worst-case-scenario. Juist de MER zou antwoord moeten geven op verschillende scenario’s. Wij vragen u om alsnog inzichtelijk te maken wat de geluidseffecten zijn wanneer u uit gaat van een worst-case-scenario in de berekeningen. Daarnaast verzoeken wij u om ook bij het beoordelen van de geluidssituatie ook de gemeten waarden meer te betrekken.

Vliegroutes belevingsvlucht.
De vliegroutes op de kaarten worden getoond met een routelijn. De eis die aan vluchten van en naar Lelystad wordt gesteld, is dat de vliegtuigen de route nauwkeurig kunnen vliegen. ‘Nauwkeurig’ betekent met een marge van ca 1.800 meter links en rechts van de routelijn. Van de zijde van uw ministerie is aangegeven dat de kans dat een vliegtuig dicht bij de getekende lijn zit vele malen groter is dan een grote afwijking daarvan (normaal verdeling). Dit geldt echter niet voor situaties waarbij er een bochten in de routelijn zijn ingetekend. Tijdens de belevingsvlucht blijkt tweemaal een bocht te zijn afgesneden. Het gevolg hiervan is dat een route dichter bij of over woonwijken kan komen te liggen en de geschetste geluidssituatie in de MER niet overeenkomt met de praktijk. Door het in de praktijk afwijken van de routes lopen inwoners het risico van meer geluidsoverlast en dat vinden wij ongewenst. Wij verzoeken u om hierin inzicht te geven en dit ook te verwerken in de MER.

Procedure.
Wij kunnen nu alleen een zienswijze indienen tegen de actualisatie van het MER. Als we in 2014 waren geïnformeerd over de laagvliegroutes hadden we een zienswijze in kunnen dienen over het MER 2014. Daarom vinden wij dat de zienswijze procedure opgerekt dient te worden inclusief het MER 2014.
De planning van de informatiebijeenkomsten verkorten de termijn van zes weken voor het indienen van een zienswijze. Wij verzoeken u de zienswijze procedure te verlengen tot eind maart.

Tot slot.
Wij benadrukken nogmaals de noodzaak om eerst te komen tot een herindeling van het luchtruim. Dit vormt ons inziens een goed afwegingskader om te komen tot een mogelijke ontwikkeling van Lelystad.

Wij wachten uw reactie met belangstelling af.
Met vriendelijke groet,
Vereniging Dorpsraad Gorssel.
Namens het bestuur,
Drs. O.B. van Harmelen, voorzitter Vereniging Dorpsraad Gorssel.

Werkgroep Ga! aan de slag!

Werkgroep GA! aan de slag met accommodatieplan Gorssel

Een gewijzigde werkgroep gaat aan de slag voor de toekomst van Gorsselse voorzieningen en accommodaties. De naam van de werkgroep is kortweg GA! (Gorsselse Accommodaties). De werkgroep zal een vervolg geven aan het voorzieningen- en accommodatieplan in Gorssel.

In 2018 zijn er al veel gesprekken geweest over de plannen. Hier zijn inwoners nauw bij betrokken geweest. Onderzoeksbureau TwijnstraGudde heeft onderzocht of een multifunctionele accommodatie haalbaar is. Door de gesprekken met vele vertegenwoordigers uit de Gorsselse samenleving is duidelijk geworden dat er ook moet worden gekeken naar alternatieve scenario’s.

Vervolgproces
De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de Vullerschool, sport- en cultuurcentrum ’t Trefpunt, Lawn Tennisclub Gorssel (LTC), voetbalclub V.V. Gorssel, zwembad de Boskoele, Protestantse kerk en is aangevuld met een aantal vertegenwoordigers uit de Dorpsraad Gorssel. Ook de gemeente zit in de werkgroep en pakt de rol als opdrachtgever voor vervolgonderzoeken. Dit doet ze in nauw overleg met de werkgroep. De gemeente heeft ervoor gekozen om een onafhankelijke procesbegeleider aan te stellen.

Presentatie
De leden van GA! zijn op dit moment met elkaar in gesprek om te komen tot een goede vervolgaanpak. In het voorjaar staat een eerste presentatie op de agenda. Inwoners geven dan advies. Rond de zomer volgt de presentatie van de alternatieve scenario’s en de gemeenteraad krijgt dan de plannen te zien. Het besluit volgt in het najaar van 2019.

Gorssel 3e plaats schoonste winkelgebied Nederland

SCHOONSTE WINKELGEBIED VERKIEZING 2018

Voor de zesde keer op rij organiseert Stichting Nederland Schoon de verkiezing van ‘Schoonste Winkelgebied van Nederland’. NederlandSchoon wenst met de verkiezing de samenwerking tussen gemeenten, ondernemers en beheerders te stiumuleren. Een schoon winkelgebied straalt meer gastvrijheid uit. Het winkelend publiek voelt zich hierdoor meer welkom, en daar heeft ondernemer baat bij. De omvang van de verkiezng groeit ieder jaar; vorig jaar deden er 77 gemeenten en 567 winkelgebieden mee. Dit jaar namen 125 gemeenten en 581 winkelgebieden deel aan de verkiezing. Het aantal deelnemen geementen is aanzienlijk gestegen met een stijging van 60%. Maar liefst 44 gemeenten doen dit jaar voor het eerst mee aan de verkiezing.

Persbericht Lochem zoekt zijn zwerfafvalhelden

 

 

 

 

 

Persbericht
19 oktober 2018

Lochem zoekt zijn zwerfafvalhelden

In de gemeente Lochem zijn veel inwoners actief die zich inzetten voor een schone buurt. De gemeente Lochem en Circulus-Berkel zoeken samen met Stichting Welzijn Lochem deze helden. Ken jij zo’n inwoner? Meld hem of haar dan aan!

 

Iedereen kent wel iemand in de omgeving die de handen uit de mouwen steekt om de buurt schoon te houden. Iemand die altijd na een buurtbarbecue blijft om de rommel op te ruimen. Iemand die de speeltuin opruimt. Iemand die vrijwillig de kantine en het sportveld schoon houdt. Iemand die soms rondom afvalcontainers veegt. Of iemand die altijd met het uitlaten van zijn hond ook rommel van een ander in de prullenbak gooit. Naar die mensen zijn we op zoek!

Heel normaal
“De meeste zwerfafvalvrijwilligers die ik gesproken heb, vinden het heel normaal dat ze soms het afval van anderen opruimen en vinden niet dat ze daarvoor beloond hoeven te worden”, zegt opbouwwerker Hugo Schoute van Stichting Welzijn Lochem. “En toch willen we juist deze mensen in het zonnetje zetten met een gezellige avond in december met een hapje en een drankje en de mogelijkheid ervaringen uit te wisselen. Omdat de vrijwilligers vaak bescheiden zijn, vragen we ieders hulp om hen uit te nodigen.”

Aanmelden
Ken je iemand die in de gemeente Lochem woont en die vrijwillig zwerfafval opruimt? Meld hem/haar dan meteen aan! Stuur de naam, een telefoonnummer en/of email adres van de persoon, wat hij/zij zoal doet en waar hij/zij dit doet voor 17 november naar h.schoute@welzijnlochem.nl. Natuurlijk mag je ook jezelf aanmelden!

Zwerfafval aanpakken
Inwoners die af en toe zwerfafval opruimen zijn onmisbaar voor een schoon Lochem. Daarom zetten de gemeente Lochem, Circulus-Berkel en Stichting Welzijn Lochem hen graag in het zonnetje. Dit initiatief is onderdeel van ‘Help Lochem afvallen’: het afval- en grondstoffenbeleid van de gemeente Lochem. Het doel hiervan is afval nog beter te scheiden, restafval verder te verminderen en zwerfafval samen aan te pakken. Meer informatie is te vinden op www.helplochemafvallen.nl.

Noot voor de pers
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hugo Schoute, Stichting Welzijn Lochem, tel. 06-45640825 of per e-mail: h.schoute@welzijnlochem.nl.

Verslag ALV 5 september 2018

Verslag algemene ledenvergadering Dorpsraad  5 september 2018 in de NH kerk te Gorssel

De voorzitter Hans Geerlink opent de vergadering en heet allen die in grote getale gekomen zijn welkom.

De notulen van de vorige algemene ledenvergadering worden besproken.

Een omissie in het verslag wordt als volgt aangevuld:

“Het financieel verslag is goedgekeurd door de ledenvergadering en die heeft het hele bestuur decharge verleend.

De Kascommissie heeft de boekhouding en het financieel verslag onderzocht en heeft daarvan in de ledenvergadering verslag gedaan. De kascommissie heeft in de boekhouding geen onregelmatigheden aangetroffen en geeft de ledenvergadering in overweging het verslag goed te keuren.

De kascommissie heeft daarnaast wel een aanbeveling gedaan voor budgetcontrole op de uitgaven van de commissies en werkgroepen“.

Hierna worden de notulen gearresteerd.

Alvorens de voorzitter het Dorpsplan zal toelichten, wordt de promotiefilm Gorssel vertoond.       Deze wordt met applaus begroet. De film is tot stand gekomen onder medewerking van de Ondernemersvereniging, Gorssel.nl en de Dorpsraad.

Het Dorpsplan:

Het dorpsplan is samengesteld door een kerngroep van 6 Gorsselnaren in samenweking met themapartners en een openbare raadgeving in de Borkel. 7 thema’s zijn uitgediept en aan de hand van actiepunten neergelegd in het Dorpsplan.

Het dorpsplan is vormgegeven door André Middeldorp en geeft duidelijk en overzichtelijk aan wat per thema in de komende vijf jaar te gebeuren staat.

Hans Geerlink geeft een levendige beschrijving van de plannen. Bijzondere aandacht krijgt de problematiek van de accommodaties, omdat de suggestie van de MFA veel reuring heeft gegeven binnen het dorp. Hierover doet het Dorpsplan geen uitspraken, behalve dat daar door een nieuw in te stellen werkgroep, (nadat de gemeente de kaders heeft gesteld) in goed overleg met het dorp inhoud gegeven moet worden.

Hij roept enthousiaste dorpsgenoten op zitting te nemen in een van de werkgroepen.

De ALV neemt onder groot applaus het Dorpsplan aan. Het dorpsplan is beschikbaar in geprinte versie en op de website van de Dorpsraad.

Vervolgens geeft voorzitter Hans Geerlink het woord aan wethouder Bert Groot Wesseldijk, nadat hij hem officieel het Dorpsplan heeft overhandigd.

De Wethouder geeft aan gesproken te hebben en in de komende periode wil spreken met zo veel mogelijk geledingen uit de Gorsselse gemeenschap, om van gedachten te willen wisselen en binnen afzienbare termijn tot een gedegen plan te komen. Met name de voorzieningen hebben prioriteit; zijn inzet is om tot een door zo veel mogelijk Gorsselnaren gedragen voorstel te komen.

Bestuurswissel:

De bestuursleden Hans Geerlink, Arne Greven en Jan de Vries treden onder dankzegging af.

De Heren Herman Beekhuis en Paul Wiecherinck blijven aan en nemen zitting in het nieuwe bestuur.

Het nieuwe Bestuur bestaat uit Otto van Harmelen -voorzitter-, Pam van’t Hof – secretaris-, Paul Wiecherinck -penningmeester-, Marije Alma- communicatie- en Herman Beekhuis -ledenadministratie-.

De nieuwe bestuursleden stellen zich kort voor en de nieuwe voorzitter dankt het zittende bestuur en alle betrokkenen voor de noeste arbeid die zij hebben verricht bij de totstandkoming van dit fraaie Dorpsplan. Hij spreekt de wens uit samen met Dorpsgenoten aan de slag te gaan en de aanbevelingen ten uitvoer te brengen.

Hans Geerlink dankt een ieder voor zijn komst en nodigt de leden uit voor een drankje, nadat hij de ALV heeft gesloten.

Nieuw Dorpsplan, promotiefilm, nieuw bestuur

Tijdens de ledenvergadering van 5 september 2018 werd het nieuwe dorpsplan 2018-2023 gepresenteerd.
Ook ging de promotiefilm over Gorssel in première. De film is een initiatief van de Vereniging Dorpsraad Gorssel, Ondernemersvereniging Gorssel Buitengewoon en Gorssel.nl.

De leden van de Dorpsraad hebben tijdens de ALV een nieuw bestuur benoemd. Afscheid werd genomen van Jan de Vries, Arne Greven en Hans Geerlink.
Het bestuur bestaat thans uit Otto van Harmelen (voorzitter), Pam van ‘t Hof (secretaris), Paul Wiegerinck (penningmeester), Marije Alma en Herman Beekhuis.

Over deze zaken kunt u meer lezen op Gorssel.nl:

Tijdens de periode van totstandkoming van het Dorpsplan heeft de ‘kerngroep DOP’ via Gorssel.nl steeds verslag gedaan van de voortgang. Op de betreffende pagina konden de inwoners ook hun reacties op allerlei onderwerpen kwijt.
U kunt hier de betreffende pagina bekijken.