Gorssel in de race voor schoonste winkelgebied van 2019

In een schoon winkelgebied komen mensen graag winkelen, kopen ze meer en voelen ze zich beter. Niet alleen een schoon, maar ook een opgeruimd en gastvrij winkelgebied draagt bij aan een positieve beleving van ons Dorp, evenals de inrichting van de openbare ruimte.

Om samen voor een schoon winkelgebied te zorgen is inzicht nodig in hoe schoon het gebied is en waar de verbeterpunten liggen. Net als vorig jaar, gaat Gorssel deze uitdaging aan door middel van een samenwerking met de gemeente Lochem, Circulus Berkel, de dorpsraad en de ondernemersvereniging.

Vorige week was de kick-off en gingen de samenwerkende partijen gezamenlijk door het dorp om de huidige situatie in kaart te brengen. Hieruit volgen verbeterpunten waar we met z’n allen mee aan de slag kunnen. Vanuit een gezamenlijk belang is de intentie uitgesproken om zaken snel en doelmatig uit te voeren.

Tijdens de zomermaanden vindt het kwaliteitsonderzoek plaats door Nederland Schoon. Belangrijke factoren waarnaar o.a. gekeken wordt zijn:

·       Hoeveelheid waargenomen zwerfafval

·       Aangename beleving

·       Kwaliteit bestrating

·       Schone gevels

·       Kwaliteit en onderhoud openbare voorzieningen

Iedereen kan zich nu al inzetten door kritisch te kijken naar het centrum van Gorssel en directe omgeving (denk aan zwerfafval, onkruid, etc.) De komende weken deelt de ondernemersvereniging afvalbakken en vrolijke bezems uit om extra gemotiveerd onze handen uit de mouwen te kunnen steken

Als we allemaal vóór 15 juli aanstaande ons winkelgebied onder handen hebben genomen dan gaan we met nóg meer vertrouwen de race in.

Voor meer informatie over de verkiezing: https://www.nederlandschoon.nl

Leden die ideeën aan willen dragen en mee willen werken aan deze uitdaging kunnen zich zo spoedig mogelijk aanmelden bij het secretariaat ondernemers vereniging of Dorpsraad.

Varianten Gorsselse Accommodaties (bericht van gemeente Lochem)

Hoe ziet het plan eruit voor de Gorsselse accommodaties? Welke varianten zijn mogelijk? En wie bepaalt welke variant het wordt? Hebben inwoners van Gorssel daar invloed op? Daar zijn veel inwoners van Gorssel benieuwd naar. De informatieavond op 26 maart 2019 van de werkgroep Gorsselse Accommodaties was dan ook druk bezocht. Intussen werkt de werkgroep GA! gestaag door.

Tijdens die informatieavond werden enkele varianten voor de samenvoeging van een aantal accommodaties gepresenteerd. In de weken erna is veel informatie gedeeld met en opgehaald bij Gorsselse inwoners. Met die inbreng heeft de werkgroep de varianten aangescherpt. De vijf onderzoekvarianten staan op www.lochem.nl (zoek op Gorsselse Accommodaties).

Hoe gaan we verder?

Twynstra Gudde steunt de Werkgroep GA! bij het uitwerken van de varianten. Dit adviesbureau heeft na een aanbesteding medio mei opdracht gekregen. De keuze voor Twynstra Gudde is gebaseerd op kwaliteit en prijs. Voor de uitwerking van de varianten staat een periode van ongeveer zes weken.

Invloed op keuze

Nadat de uitwerking van de varianten klaar is, presenteert de werkgroep GA! deze aan inwoners.De werkgroep komt nog met een plan hoe inwoners van Gorssel inspraak kunnen uitoefenen op de uitgewerkte plannen.

Waar vindt u informatie

Op dit moment is hier, op de site van de gemeente Lochem de meest recente informatie te vinden. Onder andere de visie en onderzoek varianten staan daar. Er zijn veel reacties geweest en het proces moet zorgvuldig gaan. Vandaar dat we verwachten dat we na de zomer weten welke varianten de voorkeur hebben. Bij vragen kunt u contact opnemen met Igor Grevers, procesbegeleider Werkgroep GA!, 06 101 35 496, en Johan Reuvers, projectleider gemeente Lochem, (0573) 28 92 22.

 

Verslag Lente-bijeenkomst Dorpsraad Gorssel 21 maart 2019

Verslag Lente Overleg Dorpsraad Gorssel 21 maart 2019

 

Otto van Harmelen heet een ieder welkom en spreekt zijn tevredenheid uit over de opkomst, ondanks het feit dat Oranje een belangrijke voetbalwedstrijd speelt. In het bijzonder heet hij wethouder Bert Groot Wesseldijk en ideeën makelaar Liesbeth van Rijn welkom.

De bedoeling van deze bijeenkomst is een overzicht te geven van de stand van zaken nadat de nieuwe Dorpsraad is aangetreden in september en de Kick-off op 17 oktober jl.

De verschillende werkgroepen zullen in het kort aangeven waar ze mee bezig zijn en er nog in het verschiet ligt.

De basis van de activiteiten ligt in het DOP 2018-2023.

Werkgroep GA!: samengesteld uit een aantal leden van de werkgroep Voorzieningen en aangevuld met vertegenwoordigers van de Gemeente en de Dorpsraad. Otto ( lid van de werkgroep) geeft een globaal overzicht van het proces tot nu toe, op 26 maart zal nader ingegaan worden op de inhoud, met name op het samenstellen van verschillende alternatieve plannen naast het bestaande plan MFA. Het verbeteren van de communicatie tussen de verschillende bloedgroepen staat bovenaan het aandachtslijstje. De werkgroep wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter , aangesteld door de Gemeente.

Op 26 maart moet blijken of de werkgroep op de goede weg is. Het creëren van draagvlak binnen de Gemeente, de Provincie en natuurlijk het Dorp is het uitgangspunt.

Werkgroep Cultuur, Natuur en Toerisme:

Pam van’t Hof is vanuit het bestuur de vertegenwoordiger. Zij geeft aan dat er verschillende projecten lopen of opgestart worden.

Met name Gorssels Goed, onder de bezielende leiding van Dick van Welzen krijgt steeds meer vorm. Het betreft een cultuurhistorische fiets- en wandeltocht langs de voor Gorssel aansprekende plaatsen. Aan de Gemeente is verzocht subsidiemogelijkheden aan te dragen, waarschijnlijk kan dit project meelopen in het updaten van het fiets  -en wandel traject binnen de Provincie.

Het gaat om een kleine (3 km) en een grotere tocht (18 km) die via een QR code te volgen is.

We zijn op zoek naar betrokken leden van de op te richten werkgroep BOMEN

En ook naar dorpsgenoten die mee willen werken aan de opzet en organisatie de GORSSELSE KWIS.

Leo Linthorst pleit voor een betere connectie met de IJssel, en geeft aan hoe het vroeger was, met een haven , een zwembad en een klein cafeetje, vroeger gesitueerd bij de Houtwal. Wellicht het overwegen waard te onderzoeken of er zo iets mogelijk is naast het fietspontje.

Werkgroep Verkeer: Paul Wiegerinck is de bestuursvertegenwoordiger. Meest actieve en tot nu toe succesvolle werkgroep. Cees van Doorn ( voorzitter) geeft aan dat er met de Gemeente goed geschakeld wordt; dat heeft onder meer geleid tot een autoluwe (30km) snelheid in de Hoofdstraat.

Er is een zebrapad aangelegd tegenover de Borkel en er moet nu met een parkeerschijf (max. 2 uur) geparkeerd worden bij de Oldenhof.

Op dit moment wordt er gekeken naar beter parkeren bij de Vullerschool en Loetje; en aanpassen van het trottoir bij de JUMBO. Mogelijkheden worden onderzocht naar het aanbrengen van een geluidswal (slechts 1 meter hoog) bij de N348. En de aanleg van een snel fietspad heeft de aandacht.

Werkgroep ZORG : in het DOP staat een aantal activiteiten beschreven, die opgepakt moeten worden (zoals ouderen zorg ,de Borkel, inzet van vrijwilligers ), er hebben zich 2 gegadigden gemeld, dus ook deze werkgroep wordt opgezet.

Werkgroep COMMUNICATIE : aandachtsgebied van en voor Marije Alma.

De website is verfrist en vernieuwd, er zijn nieuwe flyers gedrukt , evenals een Banner, die we vanavond voor het eerst gebruiken. Samen met Borris de Munnick en Lisette OKX wordt verder inhoud gegeven aan het verbeteren van de onderlinge communicatie. Regelmatig verschijnt er een Nieuwsbrief. Social media – Facebook en Instagram- zijn ingezet voor beter bereik.

Ook wordt er actief geflyerd met groot succes.

Oproep: stuur vooral leuke foto’s op ter verluchtiging van bv.de Nieuwsbrief

En de uitdaging is dit jaar 100 nieuwe leden te krijgen!!

Werkgroep Centrum: is samengesteld en gaat zich bezig houden met het aanzien van het Centrum , zowel op economisch gebied ( met de Ondernemers Vereniging) als daadwerkelijk het aanzien.

 

Speerpunten van de Dorpsraad:

Samenwerken verbeteren binnen het Dorp

Extern binnen de Gemeente Lochem, met Zutphen

De andere kernen binnen de Gemeente

Rondvraag:

Binnen de werkgroep GA! wordt gewerkt aan een lange termijn visie.

De volgende ALV staat op de agenda voor september.

En er werd nog lang nagepraat mèt bitterballen!Lenteoverleg Dorpsraad Gorssel

 

 

 

21 maart ledenvergadering Dorpsraad

Om 19.30u staat de koffie klaar in de Vullerschool voor een lente-overleg van de Dorpsraad Gorssel. We starten om 20.00u. Van harte welkom!

Agenda (onder voorbehoud) 

Lente-overleg tussenstand

1. Welkom
2. Speerpunten afgelopen half jaar
– Communicatie
– Werkgroepen
– Uitwerking Dorpsplan 2018-2023
3. Korte presentaties
– Werkgroep Verkeer
– Werkgroep GA! (Gorsselse Accomodaties)
– Werkgroep Centrum Economie
4. Zienswijze Lelystad Airport
5. Organisatie Dorpsquiz
6. Leden & Communicatie
7. Vervolgstappen
– Bemensing wekrgroepen
– Uitwerking GA! plan
8. Ingekomen stukken.
9. Rondvraag & Borrel

Meld je aan via info@dorpsraadgorssel.nl

 

Zienswijze van de Dorpsraad op Lelystad Airport

Contactgegevens:
Secretariaat Dorpsraad Gorssel
Groeneweg 19
7213 DM GORSSEL
Email: info@dorpsraadgorssel.nl
www.dorpsraadgorssel.nl

Directie Participatie
Lelystad Airport
Postbus 209701
2500 EX Den Haag.

Onderwerp: Zienswijze op het ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad Airport en de geactualiseerde milieueffectrapportage (MER) bij het Luchthavenbesluit.

Geachte mevrouw van Nieuwenhuizen,
Excellentie,

Gorssel, 20 februari 2019

De Dorpsraad Gorssel is een vereniging en met als doel de behartiging van en de belangen van de inwoners van het dorp Gorssel en directe omgeving. De Vereniging is een rechtspersoon en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08160654.
In die hoedanigheid maken wij onze zienswijze kenbaar het gewijzigde luchthavenbesluit Lelystad Airport en de geactualiseerde milieueffectrapportage.
Het woongebied van het dorp Gorssel bevindt zich nabij de landingslijnen vanuit het zuiden en het wachtgebied boven Lochems grondgebied, alsmede het vertrekkend verkeer op route “OUT 02”.

Vertrouwen in de toekomst (Regeerakkoord).
Afgelopen weekend heeft u als VVD-Minister publiekelijk uitspraken gedaan dat Schiphol en Lelystad ook in de toekomst gewoon moeten kunnen groeien. Hiermee wekt u alle schijn dat het huidige proces een farce is en dat inspraak en overleg geen enkele zin hebben, tenzij de uitkomst overeenkomt met de wensen van Schiphol en het ministerie. Hiermee schoffeert u de mening van heel veel Nederlanders en geeft u weinig blijk van vertrouwen.

Draagvlak
Tijdens de voorbereiding van het besluit is geconstateerd dat het besluit alleen kan rekenen op draagvlak indien sprake is van een zorgvuldige voorbereiding. Gebleken is dat hier geenszins sprake van is geweest, immers de MER van 2014 toonde ernstige tekortkomingen. Zorgvuldigheid gaat boven snelheid van besluitvorming en dat is juist wat wij missen.

Herindeling luchtruim.
Op bijeenkomsten van het ministerie enkele maanden geleden is gebleken dat een groot deel van het luchtruim boven Nederland is gereserveerd voor militair luchtverkeer en dat het noodzakelijk is te komen tot een herverdeling van dit luchtruim.
U bent voornemens binnenkort een besluit te nemen over het Luchtvaartbesluit Lelystad Airport. Hiermee loopt u vooruit op het proces dat gaande is om te komen tot een herziening van het luchtruim en de Luchtvaartnota voor de komende decennia. De voorgenomen aanpassing van het luchtruim is cruciaal om aan de uitgangspunten van een veilige afhandeling van het vliegverkeer en vermindering van geluidsoverlast en CO2 uitstoot te voldoen en maatschappelijk draagvlak te behouden. Wij vinden de snelle besluitvorming over Lelystad Airport onacceptabel en dringen er bij u op aan eerst de herziening van het luchtruim te bewerkstelligen en vervolgens een besluit te (laten) nemen over de Luchvaartnota met daarin de visie over de luchtvaart voor de komende decennia. Pas daarna is het verantwoord een besluit te nemen over Lelystad Airport. Wellicht is uitbreiding van Lelystad Airport dan niet meer nodig.

Regeerakkoord.
Wij vinden dat met het nu lopende proces onvoldoende recht wordt gedaan aan het nieuwe Regeerakkoord “Vertrouwen in de Toekomst” dat door het kabinet op 10 oktober 2017 werd gepresenteerd. In het akkoord constateert het kabinet dat de luchtvaart de afgelopen jaren sterk is gegroeid en dat die trend zich voort zal zetten. Hierdoor zit Schiphol tegen het afgesproken vluchtenplafond tot 2020. Regionale luchthavens groeien met als gevolg dat omwonenden veel geluidsoverlast ervaren en dat de luchtvaartsector een forse klimaatopgave heeft. Dit maakt dat er nieuwe Luchtvaartnota (2020-2040) moet komen. Slim en duurzaam zijn de kernbegrippen. Een veilige afhandeling van het vliegverkeer is speerpunt en het kabinet zou gaan voor een aanpassing van het luchtruim per 2023 of zoveel eerder als mogelijk om vliegroutes in het gehele land te optimaliseren en verkorten. Dit zou ook moeten leiden tot minder geluidsoverlast en CO2 uitstoot.

Laagvliegen.
Tijdens de bijeenkomsten van het minister is getracht een plausibele verklaring te geven voor het aspect laagvliegen.
Laagvliegen tast evenwel het woongenot van vele duizenden mensen in de nabijheid van de vluchtroutes ernstig aan. Wij constateren dat in het voorliggende besluit wel over een erg lange afstand laagvliegen mogelijk wordt gemaakt. Laagvliegen gaat ten kosten van de natuur en is in strijd met o.a. het beleid in onze provincies. Laagvliegen tast dan ook het woon- en leefklimaat ernstig aan en is voor ons niet acceptabel.
Oost-Nederland en zeer zeker de omgeving van Gorssel zijn door de aanwezigheid van natuur, rust en recreatie een aantrekkelijk gebied voor de toeristische sector.
U schrijft in het Luchthavenbesluit dat de negatieve effecten van vliegtuiggeluid op de werkgelegenheid in de toeristische sector als gering wordt ingeschat. De afgelopen jaren zijn vele onderzoeken gedaan naar de maatschappelijke kosten en baten van Lelystad Airport. In 2008 en 2014 hebben onderzoeksbureaus Decisio, SEO en To70 een quickscan MKBA uitgevoerd voor het Luchthavenbesluit Lelystad 2015. In deze onderzoeken zijn echter de positieve en negatieve effecten voor het ‘oude land’ niet meegenomen, terwijl de effecten van Lelystad door de relatief lage vliegroutes juist ook op het ‘oude land’ zichtbaar zullen zijn. Te denken valt dan aan de mogelijke effecten voor de regionale recreatie- en toerismesector en de impact op rust en stilte. Waar geen aandacht aan is besteed in de MKBA zijn de effecten op de woningwaarde op het ‘oude land’. U hebt deze effecten niet meegenomen, terwijl wetenschappelijk is aangetoond dat er een relatie ligt tussen de waarde van woningen, achtergrond geluid en toevoeging van geluid door vliegverkeer. Juist vanwege de relatief lage vliegroutes, kunnen er negatieve effecten op de woningwaarde optreden. Wij vragen u alsnog onderzoek uit te voeren naar de effecten van Lelystad Airport op de waarde van woningen op het ‘oude land’.
Nergens ter wereld wordt er over zo’n lange afstand zo laag gevlogen. Dat is niet voor niets. Het is op fronten onverantwoord.
Tot slot merken wij ook op dat de milieubelasting, veiligheids- en gezondheidsrisico’s niet of nog onvoldoende zijn onderzocht.

Geluidsoverlast.
Hoewel voldaan wordt aan de wettelijke geluidsnormen voor luchtverkeerslawaai, zal er toch sprake zijn van toename van geluidhinder voor de inwoners van ons dorp en directe omgeving. Het wordt minder stil en het omgevingsgeluid zal in zijn algemeenheid fors toenemen. Wij vinden het bizar om luchtverkeersgeluidshinder te normeren aan de hand van het “aantal ernstig gehinderde huishoudens” als begrenzing binnen de geluidscontour, terwijl het aantal gewoon gehinderde huishoudens ongelimiteerd mag zijn.
Dat vinden wij onacceptabel. Wij verzoeken u om het ministerie opdracht te geven een 0-meting van het geluid onder laagvliegroutes te doen en het geluid de komende jaren (tot de herindeling van het luchtruim) continu te monitoren indien u besluit het vliegveld te openen. Hiermee doet u recht aan het regeerakkoord en kan er in het kader van de herverdeling van het luchtruim nadere randvoorwaarden gesteld worden.
Wij constateren ook dat de gemeten geluidswaarden van de belevingsvlucht aanmerkelijk hoger zijn dan de berekende waarden. In uw reactie op de evaluatie van de regiegroep belevingsvlucht geeft u aan dat de afwijkingen overeenkomen met de bandbreedte die gebruikelijk is bij de berekende waarde. Dit betekent dat u in de berekening van de geluidseffecten niet uit gaat van de worst-case situatie, maar een gemiddelde berekening aanhoudt. Dit wijkt af van de benadering van de vliegroutes waarin u wel uit gaat van een worst-case-scenario. Juist de MER zou antwoord moeten geven op verschillende scenario’s. Wij vragen u om alsnog inzichtelijk te maken wat de geluidseffecten zijn wanneer u uit gaat van een worst-case-scenario in de berekeningen. Daarnaast verzoeken wij u om ook bij het beoordelen van de geluidssituatie ook de gemeten waarden meer te betrekken.

Vliegroutes belevingsvlucht.
De vliegroutes op de kaarten worden getoond met een routelijn. De eis die aan vluchten van en naar Lelystad wordt gesteld, is dat de vliegtuigen de route nauwkeurig kunnen vliegen. ‘Nauwkeurig’ betekent met een marge van ca 1.800 meter links en rechts van de routelijn. Van de zijde van uw ministerie is aangegeven dat de kans dat een vliegtuig dicht bij de getekende lijn zit vele malen groter is dan een grote afwijking daarvan (normaal verdeling). Dit geldt echter niet voor situaties waarbij er een bochten in de routelijn zijn ingetekend. Tijdens de belevingsvlucht blijkt tweemaal een bocht te zijn afgesneden. Het gevolg hiervan is dat een route dichter bij of over woonwijken kan komen te liggen en de geschetste geluidssituatie in de MER niet overeenkomt met de praktijk. Door het in de praktijk afwijken van de routes lopen inwoners het risico van meer geluidsoverlast en dat vinden wij ongewenst. Wij verzoeken u om hierin inzicht te geven en dit ook te verwerken in de MER.

Procedure.
Wij kunnen nu alleen een zienswijze indienen tegen de actualisatie van het MER. Als we in 2014 waren geïnformeerd over de laagvliegroutes hadden we een zienswijze in kunnen dienen over het MER 2014. Daarom vinden wij dat de zienswijze procedure opgerekt dient te worden inclusief het MER 2014.
De planning van de informatiebijeenkomsten verkorten de termijn van zes weken voor het indienen van een zienswijze. Wij verzoeken u de zienswijze procedure te verlengen tot eind maart.

Tot slot.
Wij benadrukken nogmaals de noodzaak om eerst te komen tot een herindeling van het luchtruim. Dit vormt ons inziens een goed afwegingskader om te komen tot een mogelijke ontwikkeling van Lelystad.

Wij wachten uw reactie met belangstelling af.
Met vriendelijke groet,
Vereniging Dorpsraad Gorssel.
Namens het bestuur,
Drs. O.B. van Harmelen, voorzitter Vereniging Dorpsraad Gorssel.

Werkgroep Ga! aan de slag!

Werkgroep GA! aan de slag met accommodatieplan Gorssel

Een gewijzigde werkgroep gaat aan de slag voor de toekomst van Gorsselse voorzieningen en accommodaties. De naam van de werkgroep is kortweg GA! (Gorsselse Accommodaties). De werkgroep zal een vervolg geven aan het voorzieningen- en accommodatieplan in Gorssel.

In 2018 zijn er al veel gesprekken geweest over de plannen. Hier zijn inwoners nauw bij betrokken geweest. Onderzoeksbureau TwijnstraGudde heeft onderzocht of een multifunctionele accommodatie haalbaar is. Door de gesprekken met vele vertegenwoordigers uit de Gorsselse samenleving is duidelijk geworden dat er ook moet worden gekeken naar alternatieve scenario’s.

Vervolgproces
De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de Vullerschool, sport- en cultuurcentrum ’t Trefpunt, Lawn Tennisclub Gorssel (LTC), voetbalclub V.V. Gorssel, zwembad de Boskoele, Protestantse kerk en is aangevuld met een aantal vertegenwoordigers uit de Dorpsraad Gorssel. Ook de gemeente zit in de werkgroep en pakt de rol als opdrachtgever voor vervolgonderzoeken. Dit doet ze in nauw overleg met de werkgroep. De gemeente heeft ervoor gekozen om een onafhankelijke procesbegeleider aan te stellen.

Presentatie
De leden van GA! zijn op dit moment met elkaar in gesprek om te komen tot een goede vervolgaanpak. In het voorjaar staat een eerste presentatie op de agenda. Inwoners geven dan advies. Rond de zomer volgt de presentatie van de alternatieve scenario’s en de gemeenteraad krijgt dan de plannen te zien. Het besluit volgt in het najaar van 2019.

Gorssel 3e plaats schoonste winkelgebied Nederland

SCHOONSTE WINKELGEBIED VERKIEZING 2018

Voor de zesde keer op rij organiseert Stichting Nederland Schoon de verkiezing van ‘Schoonste Winkelgebied van Nederland’. NederlandSchoon wenst met de verkiezing de samenwerking tussen gemeenten, ondernemers en beheerders te stiumuleren. Een schoon winkelgebied straalt meer gastvrijheid uit. Het winkelend publiek voelt zich hierdoor meer welkom, en daar heeft ondernemer baat bij. De omvang van de verkiezng groeit ieder jaar; vorig jaar deden er 77 gemeenten en 567 winkelgebieden mee. Dit jaar namen 125 gemeenten en 581 winkelgebieden deel aan de verkiezing. Het aantal deelnemen geementen is aanzienlijk gestegen met een stijging van 60%. Maar liefst 44 gemeenten doen dit jaar voor het eerst mee aan de verkiezing.