Werkgroep Ga! aan de slag!

Werkgroep GA! aan de slag met accommodatieplan Gorssel

Een gewijzigde werkgroep gaat aan de slag voor de toekomst van Gorsselse voorzieningen en accommodaties. De naam van de werkgroep is kortweg GA! (Gorsselse Accommodaties). De werkgroep zal een vervolg geven aan het voorzieningen- en accommodatieplan in Gorssel.

In 2018 zijn er al veel gesprekken geweest over de plannen. Hier zijn inwoners nauw bij betrokken geweest. Onderzoeksbureau TwijnstraGudde heeft onderzocht of een multifunctionele accommodatie haalbaar is. Door de gesprekken met vele vertegenwoordigers uit de Gorsselse samenleving is duidelijk geworden dat er ook moet worden gekeken naar alternatieve scenario’s.

Vervolgproces
De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de Vullerschool, sport- en cultuurcentrum ’t Trefpunt, Lawn Tennisclub Gorssel (LTC), voetbalclub V.V. Gorssel, zwembad de Boskoele, Protestantse kerk en is aangevuld met een aantal vertegenwoordigers uit de Dorpsraad Gorssel. Ook de gemeente zit in de werkgroep en pakt de rol als opdrachtgever voor vervolgonderzoeken. Dit doet ze in nauw overleg met de werkgroep. De gemeente heeft ervoor gekozen om een onafhankelijke procesbegeleider aan te stellen.

Presentatie
De leden van GA! zijn op dit moment met elkaar in gesprek om te komen tot een goede vervolgaanpak. In het voorjaar staat een eerste presentatie op de agenda. Inwoners geven dan advies. Rond de zomer volgt de presentatie van de alternatieve scenario’s en de gemeenteraad krijgt dan de plannen te zien. Het besluit volgt in het najaar van 2019.

Gorssel 3e plaats schoonste winkelgebied Nederland

SCHOONSTE WINKELGEBIED VERKIEZING 2018

Voor de zesde keer op rij organiseert Stichting Nederland Schoon de verkiezing van ‘Schoonste Winkelgebied van Nederland’. NederlandSchoon wenst met de verkiezing de samenwerking tussen gemeenten, ondernemers en beheerders te stiumuleren. Een schoon winkelgebied straalt meer gastvrijheid uit. Het winkelend publiek voelt zich hierdoor meer welkom, en daar heeft ondernemer baat bij. De omvang van de verkiezng groeit ieder jaar; vorig jaar deden er 77 gemeenten en 567 winkelgebieden mee. Dit jaar namen 125 gemeenten en 581 winkelgebieden deel aan de verkiezing. Het aantal deelnemen geementen is aanzienlijk gestegen met een stijging van 60%. Maar liefst 44 gemeenten doen dit jaar voor het eerst mee aan de verkiezing.

Persbericht Lochem zoekt zijn zwerfafvalhelden

 

 

 

 

 

Persbericht
19 oktober 2018

Lochem zoekt zijn zwerfafvalhelden

In de gemeente Lochem zijn veel inwoners actief die zich inzetten voor een schone buurt. De gemeente Lochem en Circulus-Berkel zoeken samen met Stichting Welzijn Lochem deze helden. Ken jij zo’n inwoner? Meld hem of haar dan aan!

 

Iedereen kent wel iemand in de omgeving die de handen uit de mouwen steekt om de buurt schoon te houden. Iemand die altijd na een buurtbarbecue blijft om de rommel op te ruimen. Iemand die de speeltuin opruimt. Iemand die vrijwillig de kantine en het sportveld schoon houdt. Iemand die soms rondom afvalcontainers veegt. Of iemand die altijd met het uitlaten van zijn hond ook rommel van een ander in de prullenbak gooit. Naar die mensen zijn we op zoek!

Heel normaal
“De meeste zwerfafvalvrijwilligers die ik gesproken heb, vinden het heel normaal dat ze soms het afval van anderen opruimen en vinden niet dat ze daarvoor beloond hoeven te worden”, zegt opbouwwerker Hugo Schoute van Stichting Welzijn Lochem. “En toch willen we juist deze mensen in het zonnetje zetten met een gezellige avond in december met een hapje en een drankje en de mogelijkheid ervaringen uit te wisselen. Omdat de vrijwilligers vaak bescheiden zijn, vragen we ieders hulp om hen uit te nodigen.”

Aanmelden
Ken je iemand die in de gemeente Lochem woont en die vrijwillig zwerfafval opruimt? Meld hem/haar dan meteen aan! Stuur de naam, een telefoonnummer en/of email adres van de persoon, wat hij/zij zoal doet en waar hij/zij dit doet voor 17 november naar h.schoute@welzijnlochem.nl. Natuurlijk mag je ook jezelf aanmelden!

Zwerfafval aanpakken
Inwoners die af en toe zwerfafval opruimen zijn onmisbaar voor een schoon Lochem. Daarom zetten de gemeente Lochem, Circulus-Berkel en Stichting Welzijn Lochem hen graag in het zonnetje. Dit initiatief is onderdeel van ‘Help Lochem afvallen’: het afval- en grondstoffenbeleid van de gemeente Lochem. Het doel hiervan is afval nog beter te scheiden, restafval verder te verminderen en zwerfafval samen aan te pakken. Meer informatie is te vinden op www.helplochemafvallen.nl.

Noot voor de pers
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hugo Schoute, Stichting Welzijn Lochem, tel. 06-45640825 of per e-mail: h.schoute@welzijnlochem.nl.

Verslag ALV 5 september 2018

Verslag algemene ledenvergadering Dorpsraad  5 september 2018 in de NH kerk te Gorssel

De voorzitter Hans Geerlink opent de vergadering en heet allen die in grote getale gekomen zijn welkom.

De notulen van de vorige algemene ledenvergadering worden besproken.

Een omissie in het verslag wordt als volgt aangevuld:

“Het financieel verslag is goedgekeurd door de ledenvergadering en die heeft het hele bestuur decharge verleend.

De Kascommissie heeft de boekhouding en het financieel verslag onderzocht en heeft daarvan in de ledenvergadering verslag gedaan. De kascommissie heeft in de boekhouding geen onregelmatigheden aangetroffen en geeft de ledenvergadering in overweging het verslag goed te keuren.

De kascommissie heeft daarnaast wel een aanbeveling gedaan voor budgetcontrole op de uitgaven van de commissies en werkgroepen“.

Hierna worden de notulen gearresteerd.

Alvorens de voorzitter het Dorpsplan zal toelichten, wordt de promotiefilm Gorssel vertoond.       Deze wordt met applaus begroet. De film is tot stand gekomen onder medewerking van de Ondernemersvereniging, Gorssel.nl en de Dorpsraad.

Het Dorpsplan:

Het dorpsplan is samengesteld door een kerngroep van 6 Gorsselnaren in samenweking met themapartners en een openbare raadgeving in de Borkel. 7 thema’s zijn uitgediept en aan de hand van actiepunten neergelegd in het Dorpsplan.

Het dorpsplan is vormgegeven door André Middeldorp en geeft duidelijk en overzichtelijk aan wat per thema in de komende vijf jaar te gebeuren staat.

Hans Geerlink geeft een levendige beschrijving van de plannen. Bijzondere aandacht krijgt de problematiek van de accommodaties, omdat de suggestie van de MFA veel reuring heeft gegeven binnen het dorp. Hierover doet het Dorpsplan geen uitspraken, behalve dat daar door een nieuw in te stellen werkgroep, (nadat de gemeente de kaders heeft gesteld) in goed overleg met het dorp inhoud gegeven moet worden.

Hij roept enthousiaste dorpsgenoten op zitting te nemen in een van de werkgroepen.

De ALV neemt onder groot applaus het Dorpsplan aan. Het dorpsplan is beschikbaar in geprinte versie en op de website van de Dorpsraad.

Vervolgens geeft voorzitter Hans Geerlink het woord aan wethouder Bert Groot Wesseldijk, nadat hij hem officieel het Dorpsplan heeft overhandigd.

De Wethouder geeft aan gesproken te hebben en in de komende periode wil spreken met zo veel mogelijk geledingen uit de Gorsselse gemeenschap, om van gedachten te willen wisselen en binnen afzienbare termijn tot een gedegen plan te komen. Met name de voorzieningen hebben prioriteit; zijn inzet is om tot een door zo veel mogelijk Gorsselnaren gedragen voorstel te komen.

Bestuurswissel:

De bestuursleden Hans Geerlink, Arne Greven en Jan de Vries treden onder dankzegging af.

De Heren Herman Beekhuis en Paul Wiecherinck blijven aan en nemen zitting in het nieuwe bestuur.

Het nieuwe Bestuur bestaat uit Otto van Harmelen -voorzitter-, Pam van’t Hof – secretaris-, Paul Wiecherinck -penningmeester-, Marije Alma- communicatie- en Herman Beekhuis -ledenadministratie-.

De nieuwe bestuursleden stellen zich kort voor en de nieuwe voorzitter dankt het zittende bestuur en alle betrokkenen voor de noeste arbeid die zij hebben verricht bij de totstandkoming van dit fraaie Dorpsplan. Hij spreekt de wens uit samen met Dorpsgenoten aan de slag te gaan en de aanbevelingen ten uitvoer te brengen.

Hans Geerlink dankt een ieder voor zijn komst en nodigt de leden uit voor een drankje, nadat hij de ALV heeft gesloten.

Nieuw Dorpsplan, promotiefilm, nieuw bestuur

Tijdens de ledenvergadering van 5 september 2018 werd het nieuwe dorpsplan 2018-2023 gepresenteerd.
Ook ging de promotiefilm over Gorssel in première. De film is een initiatief van de Vereniging Dorpsraad Gorssel, Ondernemersvereniging Gorssel Buitengewoon en Gorssel.nl.

De leden van de Dorpsraad hebben tijdens de ALV een nieuw bestuur benoemd. Afscheid werd genomen van Jan de Vries, Arne Greven en Hans Geerlink.
Het bestuur bestaat thans uit Otto van Harmelen (voorzitter), Pam van ‘t Hof (secretaris), Paul Wiegerinck (penningmeester), Marije Alma en Herman Beekhuis.

Over deze zaken kunt u meer lezen op Gorssel.nl:

Tijdens de periode van totstandkoming van het Dorpsplan heeft de ‘kerngroep DOP’ via Gorssel.nl steeds verslag gedaan van de voortgang. Op de betreffende pagina konden de inwoners ook hun reacties op allerlei onderwerpen kwijt.
U kunt hier de betreffende pagina bekijken.

Ledenvergadering op 5 september 2018

Advertentie ALV 5 september 2018
Op woensdagavond 5 september 2018 houdt de Vereniging Dorpsraad Gorssel de eerder aangekondigde algemene ledenvergadering (ALV). We nodigen de leden van de vereniging daar van harte voor uit. De leden krijgen allemaal een persoonlijke uitnodiging.
Ook Gorsselnaren die (nog) geen lid zijn van de Dorpsraad zijn welkom. Over verenigingszaken mogen zij niet meestemmen.
Na een jaar hard werken is het nieuwe Dorpsplan 2018-2023 klaar, mede dankzij de inbreng van heel veel Gorsselnaren. Tijdens de ALV zal er een toelichting op gegeven worden.
Het gedrukte Dorpsplan is op 5 september tijdens de ledenvergadering beschikbaar, nadat het eerste exemplaar aan kernwethouder Bert Groot Wesseldijk is uitgereikt.
Vanaf 6 september komt het Dorpsplan ook digitaal beschikbaar via de website van de Dorpsraad en Gorssel.nl.
Verder staan op de agenda van de ALV de première van de promotiefilm over Gorssel en de bestuurswisseling.
Voldoende aanleiding om naar onze ALV te komen!
Als bijlage treft u de agenda van de ledenvergadering aan, plus het verslag van de ALV van 30 mei 2018.
Graag zien we u bij onze ledenvergadering op woensdagavond 5 september 2018
Inloop:  vanaf 19.30 uur
Start:  20.00 uur
Locatie:  Kerk, Hoofdstraat 27

Presentatie ALV 30 mei 2018 beschikbaar

De presentatie van de algemene ledenvergadering van 30 mei 2018 is beschikbaar. De presentatie behandelde in hoofdlijnen het concept dorpsplan 2018-2023 en ook een aantal verenigingsformaliteiten. Voor een impressie van de ledenvergadering wordt verwezen naar het artikel van 31 mei 2018 op Gorssel.nl. Daar is ook de presentatie beschikbaar. (Helaas is het bestand te groot om op de website van de Dorpsraad op te nemen; de techniek laat ons in de steek.)
Over enige tijd worden de concept notulen van de ledenvergadering op deze website beschikbaar gesteld.

Reactie op notulen van 31 mei 2017

Naar aanleiding van de notulen van de algemene ledenvergadering van 31 mei 2017 ontving het bestuur van de Dorpsraad een reactie per mail van dorpsgenoot Hans Boerboom. 

De onderwerpen Toegang tot de IJsseldijken en wandelen in De Ravenswaarden zijn vorig jaar in de ledenvergadering uitgebreid aan de orde geweest en hebben toen tot nogal wat discussie geleid. Het Dorpsraadbestuur heeft een duidelijk andere visie dan een aantal betrokkenen, maar heeft dat tijdens de vorige algemene ledenvergadering niet willen/kunnen uitdiscussiëren. Dat leek op dat moment niet zo zinvol. Het Dorpsraadbestuur vindt het vooral belangrijk (1) wat er over deze onderwerpen in het nieuwe dorpsplan komt te staan en (2) dat de partijen in Gorssel vooral met elkaar in gesprek gaan om te bekijken wat kan en wat niet kan. Het nieuwe dorpsplan is daarvoor een mooi aanknopingspunt, naar wij hopen.

 

Om de Gorsselnaren toch op de hoogte te brengen van de mening van Hans Boerboom hebben wij zijn mail aan ons hierbij voor iedereen beschikbaar gemaakt. Met de aantekening dat er bij deze mening volgens ons duidelijke nuanceringen zijn te maken. Het gesprek daarover hopen we in de loop van 2018/2019 met de betrokkenen op te pakken.

Ledenvergadering 30 mei 2018: de vergaderstukken

Advertentie De Gids - plaatsen op 23 mei 2018

Voor de jaarlijkse ledenvergadering van de Vereniging Dorpsraad Gorssel zijn de volgende stukken beschikbaar:

Komt u ook naar onze ledenvergadering?
We treffen u graag op woensdag 30 mei 2018: inloop vanaf 19.30 uur, start 20.00 uur.
Locatie: protestantse kerk, Hooifdstraat 27, Gorssel.

Gorssel, 20 mei 2018