Accommodatiebeleid

Accommodates300x225Veel verenigingen en instellingen in Gorssel hebben voor hun activiteiten terreinen, accommodaties of gebouwen in gebruik. In veel situaties zijn deze in eigendom maar er zijn ook gebouwen die eigendom zijn van de gemeente Lochem. Steeds meer komt de vraag op of al deze accommodaties/gebouwen nog nodig zijn gezien de afname van het ledenaantal bij veel verenigingen.

Teneinde hier zicht op te krijgen is de werkgroep gestart met het inventariseren van de accommodaties die we allemaal hebben en voor welke activiteiten deze gebruikt worden. Vervolgens is het de bedoeling te bezien welke activiteiten er nu en in de toekomst zullen blijven bestaan en in welke mate. Ook de subsidiestromen van de gemeente spelen hierbij een rol; bekend zal zijn dat de gemeente met als insteek bezuinigingen ook doende is het accommodatiebeleid nader te bezien.

Door de verkregen gegevens naast elkaar te leggen zal een beeld geschetst kunnen worden van de behoefte aan gebouwen, accommodaties en terreinen en de benodigde financiële ondersteuning vanuit de gemeente. De uitkomsten zullen vervolgens aan de gemeente voorgelegd worden om gezamenlijk te komen tot passende en voldoende accommodaties in Gorssel.

Behoudens deze activiteit wordt binnen de werkgroep ook gekeken naar c.q. onderzocht hoe de verschillende verenigingen en instellingen meer samen kunnen werken om voordelen te behalen. Gezamenlijke inkoop, uitwisseling van het personeel, et cetera zijn daarbij denkbaar. Misschien is het zelfs een goede zaak om dit ook structureel te regelen door een “overall” stichting in te richten waarbinnen de verschillende instellingen samenwerken.

Onder ‘Organisatie’ is vermeld wie er deelnemen aan deze werkgroep.

 

Een reactie plaatsen